wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

      �mer DEM�RB�LEK                        

 Bal�kesirde ya�amakta olan �mer Demirbilek; Band�rma 1955 do�umlu.  Bal�kesir lisesini 1972 de,  ODT� Mak. M�h. B�l�m�n� 1978 de bitirdi. �� adam� , Y�netici,  Ba�ar� Ko�u ve Foto�raf Sanat��s� olarak toplumsal ya�ama katk�da bulunmaya �al��maktad�r.

 Sanat�� foto�rafla ilgilenmeye 1986  y�l�nda ba�lad�.  1987-1991 aras�nda yurd���nda on adet foto�raf atelye �al��mas�na kat�ld� ve model portfolyo �al��malar� yapt�. 2006 y�l�nda Fotogen Foto�raf Sanat� Derne�ine �yeli�ine davet edilen sanat�� o g�nden buyana t�m sergi ve g�sterilerine kat�ld�.

�mer Demirbilek ge�ti�imiz y�l BASAF �yesi oldu.  �ubat 2013 de Hasretim �stanbul isimli sergisini Bal�kesir foto�raf m�zesinde sergiledi. 

 � Sokaklardakiler,  Bir en alttakiler hikayesi � alb�m� yay�na haz�rlanmaktad�r. 

A��rl�kl� olarak belgesel ve sokak foto�raf��l��� �zerinde �al��an �mer Demirbilek son y�llarda �Moda, Model ve G�zellik � foto�raflar� �ekmektedir.